Regulamin

REGULAMIN

warsztatów teatralnych „Lato w Teatrze Bagatela 2018”
organizowanych w Teatrze Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w dniach
25 czerwca-8 lipca 2018

1. Warsztaty teatralne „Lato w Teatrze Bagatela 2018” organizowane są przez Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 6.
2. Warsztaty teatralne odbywają się w dniach 25 czerwca – 8 lipca 2018 na „Scenie na Sarego” przy ul. Sarego 7, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora. Warsztaty teatralne zakończą się pokazem spektaklu pt.: „Rok 1978 czyli Polacy w Kosmosie. Rekonstrukcja” przygotowanego podczas warsztatów. Pokazy spektaklu odbędą się w dniach 7 i 8 lipca 2018, godz.17.00 oraz 22 i 23 września 2018, godz. 17.00, Scena na Sarego.
3. Uczestnikami warsztatów może być młodzież w wieku 10-18 lat. W momencie rozpoczęcia warsztatów uczestnik musi mieć ukończone 10 lat.
4. Aby wziąć udział w warsztatach teatralnych „Lato w Teatrze Bagatela 2018” należy:
a) zapoznać się i Regulaminem i zaakceptować go
b) wypełnić kwestionariusz uczestnika warsztatów (kwestionariusz uczestnika można pobrać tutaj)
c) przygotować poniższe zadania:
Zadanie pierwsze: napisz opowiadanie na temat co wasi bliscy – rodzice, dziadkowie, ciotki i wujowie robili w roku 1978. Opiszcie, zrekonstruujcie jeden dzień z ich życia, ważne doznanie, ważne spotkanie ich młodości lub dzieciństwa. Co z niego dziś pamiętają? Opowiadanie winno mieć co najmniej 2 strony znormalizowanego druku, to jest co najmniej 3600 znaków.
Zadanie drugie: przygotuj opis przedmiotów, który symbolizują rok 1978, tamten świat, w Polsce i Ameryce. To może być rodzinna pamiątka lub coś symbolizującego luksus zachodniego świata. Opis winien mieć co najmniej 1 stronę znormalizowanego druku, to jest co najmniej 1800 znaków. Prosimy o załączenie zdjęcia lub ilustracji opisywanych przedmiotów.
Zadanie trzecie: opisz wymyślonego bohatera, który mógłby uczestniczyć w polskiej wyprawie do Hollywood. Czy powinien to być harcerz, milicjant, reżyser filmowy, gwiazda muzyki rozrywkowej, słynny aktor, komunistyczny polityk, młoda zakonnica? Kim byłbyś w tym świecie? W Polsce lub w Ameryce? Opis winien mieć co najmniej 1 stronę znormalizowanego druku, to jest co najmniej 1800 znaków.
d) złożyć w/w dokumenty w recepcji Teatru przy ul. Karmelickiej 6 (w godz. 8.00-20.00) do 27.05.2017 r.
e) po złożeniu w/w dokumentów i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na warsztaty dokonać opłaty za udział w warsztatach do 15 czerwca 2018 r.
5. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona do 35 osób.
6. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów wymienionych w pkt 4 a-d w recepcji Teatru oraz wniesienie opłaty zgodnie z pkt 4 e.
7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni
drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.
8. Opłata za udział w warsztatach „Lato w Teatrze Bagatela 2018” wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe w Banku PKO SA nr: 16 1240 2294 1111 0000 3708 6653. W tytule przelewu proszę wpisać tytuł warsztatów: „Lato w Teatrze Bagatela 2018” oraz imię i nazwisko Uczestnika.
9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztatach jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres: lwt@bagatela.pl, jednak nie później niż do dnia 15 czerwca 2018. Uczestnicy, którzy nie zaklasyfikowali się na warsztaty lub którzy zrezygnują z udziału w warsztatach do dnia 15 czerwca 2018 r. otrzymają zwroty opłat do dnia 26 czerwca 2018
10. Uczestnicy, którzy zrezygnują z warsztatów po 15 czerwca 2018 r. lub w trakcie ich trwania, nie otrzymają zwrotu opłaty.
11. Spotkanie organizacyjne dla Uczestników oraz Rodzica/Opiekuna prawnego odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 na Scenie na Sarego (ul. Sarego 7).
12. W imieniu osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje Rodzic/Opiekun prawny. Zgłaszając Uczestnika do udziału w warsztatach, Rodzic/Opiekun prawny, deklaruje jego udział w pełnym wymiarze czasowym, tj. w dniach 25 czerwca- 8 lipca 2018 r.
13. Uczestnik oraz Rodzic/Opiekun prawny są zobowiązani do informowania Organizatora o każdorazowej nieobecności Uczestnika w warsztatach.
14. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką Organizatora w dniach 25.06 -30.06 od godz. 10.00 do godz.16.00, w dniach 2.07-6.07 od godz. 10.00 do godz.16.00, w dniach 7.07 i 8.07 od godz. 12.00 do 19.00, w dniu 21.09 od godz. 16.00-20.00, w dniach 22.09 i 23.09 od godz. 12.00-19.00.
15. Samowolne oddalenie się z warsztatów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem Uczestnika z udziału w warsztatach i pokazach spektaklu.
16. Każdy Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika warsztatów zobowiązany jest do odprowadzenia Uczestnika na warsztaty w wyznaczonym miejscu (Scena na Sarego, ul. Sarego 7), a następnie do odebrania go po ich zakończeniu lub do podpisania zgody na samodzielny powrót Uczestnika po zakończeniu warsztatów.

17. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
– uczestniczyć we wszystkich zajęciach warsztatowych,
– przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
– brać udział w realizacji programu warsztatów,
– przestrzegać poleceń prowadzących warsztaty,
– szanować mienie Teatru.
Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników otrzyma ostrzeżenie a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest:
• palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków,
• wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników.
Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć prowadzący warsztaty mają prawo do niewpuszczenia Uczestników spóźniających się.
Na warsztatach obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

18. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika warsztatów odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia sal i mienia Teatru.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
20. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na zdjęciach i filmach dotyczących warsztatów „Lato w Teatrze Bagatela 2018” publikowanych w Internecie w ramach promocji warsztatów i spektaklu „Rok 1978 czyli Polacy w Kosmosie. Rekonstrukcja”.
21.Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego warsztaty. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji warsztatów (nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji,
bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz pozostałych członków grupy uczestniczących
w warsztatach.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video warsztatów oraz publicznego pokazu do celów archiwalnych i promocyjnych.
23. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania ani wyżywienia Uczestnikom warsztatów
24. Akceptując regulamin Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach.
25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, akceptuje jego treść i zobowiązuję się do regularnego uczestniczenia w programie warsztatów przez cały okres ich trwania.

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………..…………………………………………….

Data…………………………..Czytelny podpis Uczestnika

Data…………………………..Czytelny podpis Rodzica /Opiekuna prawnego Uczestnika………………..